ประวัติความเป็นมาของภาคฯ

ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน จัดตั้งขึ้นตามมติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2550 ภายใต้การบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีพัฒนาการของภาควิชาฯ ดังนี้ ในปีการศึกษา 2548 ได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จำนวน 2 หลักสูตรได้แก่

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา)
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)

ทั้ง 2 หลักสูตรเปิดสอนในปีการศึกษา 2550 ปีการศึกษา 2551 ได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบและให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้ เมื่อวันที่ 11พ.ย. 2551 ได้ดำเนินการเปิดสอนในปีการศึกษา 2552

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์

ปรัชญา: มุ่งสร้างองค์ความรู้และทรัพยากรบุคคลเพื่อการพัฒนามนุษย์และชุมชนอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์: เป็นศูนย์กลางการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนในภูมิภาคตะวันตก

วัตถุประสงค์:

 • ผลิตนักการศึกษา นักวิจัย และนักพัฒนา ที่มีความรอบรู้
  เชิงสหวิทยาการ มีคุณธรรมและจิตสำนึกในการพัฒนา
  มนุษย์และชุมชนตามแนวทางที่ยั่งยืน
 • สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการทรัพยากรมนุษย์
  และชุมชนซึ่งเชื่อมต่อภูมิปัญญาสากลและ
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา
  และองค์กรเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
  ในภูมิภาคตะวันตก

โครงสร้างการบริหารงาน