รศ.ดร.ประสงค์ ตันพิชัย

Lecturers

รศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ

Lecturers

รศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์

Lecturers

ผศ.ดร.วรรณี เนียมหอม

Lecturers

ผศ.อิสรีย์ ทรัพย์นุ้ย

Lecturers

อ.ดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์

Lecturers

อ.ดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด

Lecturers

อ.ดร.ระวี สัจจโสภณ

Lecturers

อ.ดร.วราภรณ์ แย้มทิม

Lecturers

อ.ดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ

Lecturers

อ.ดร.สุภาสิณี นุ่มเนียม

Lecturers

อ.ดร.อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ

Lecturers

นางสาวชลธิชา แซ่เจ็ง

Officer

นางสาวกฤษณีย์ โหมดทอง

Officer

นางสาววรรณวิภา เล้าอรุณ

Officer
  • ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

    Department of Human and Community Resource Development : HCRD

  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
  • โทรศัพท์ : 034-351898 ต่อ 3570-4 | โทรสาร 034-351403
  • E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.