หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา) ในปีการศึกษา 2548 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา) ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2549
     เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2549 และได้เปิดรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 และมีนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร-เกษตร) รหัส 49 ย้ายสาขามาเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา) และมีรายนามอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อไปนี้

               1. อ.ดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด              (ประธานหลักสูตร)

               2. รศ.ดร.สันติ ศรีสวนแตง

               3. ผศ.ดร.วรรณี เนียมหอม

               4. อ.ดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์

               5. อ.ดร.อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ

  • ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

    Department of Human and Community Resource Development : HCRD

  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
  • โทรศัพท์ : 034-351898 ต่อ 3570-4 | โทรสาร 034-351403
  • E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.