1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)

  สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2549 และภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนได้เปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550
เป็นต้นมา ในปัจจุบันมีรายนามอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อไปนี้

      1. รศ.ดร.ประสงค์ ตันพิชัย           (ประธานหลักสูตร)

      2. รศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์

      3. อ.ดร.สุภาสิณี นุ่มเนียม

      4. อ.ดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ

2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)

    สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551 และภาควิชาฯ ได้เปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษา 2552 เป็นปีการศึกษาแรก
และมีรายนามอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อไปนี้

     1. รศ.ดร.ประสงค์ ตันพิชัย           (ประธานหลักสูตร)

     2. รศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์

     3. อ.ดร.สุภาสิณี นุ่มเนียม

     4. อ.ดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ

  • ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

    Department of Human and Community Resource Development : HCRD

  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
  • โทรศัพท์ : 034-351898 ต่อ 3570-4 | โทรสาร 034-351403
  • E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.