ประวัติความเป็นมา

ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

      ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน จัดตั้งขึ้นตามมติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2550 ภายใต้การบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

     ภาควิชาฯ ได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

  •       1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา)

  •       2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)

  •       3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ทั้ง 2 หลักสูตร เปิดสอนในปีการศึกษา 2550 ปีการศึกษา 2551 ตามลำดับ และได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบและให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้ เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2551 ได้ดำเนินการเปิดสอนในปีการศึกษา 2552

  • ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

    Department of Human and Community Resource Development : HCRD

  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
  • โทรศัพท์ : 034-351898 ต่อ 3570-4 | โทรสาร 034-351403
  • E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.