ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์

ปรัชญา

มุ่งสร้างองค์ความรู้และทรัพยากรบุคคลเพื่อการพัฒนามนุษย์และชุมชนอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนในภูมิภาคตะวันตก

วัตถุประสงค์

1. ผลิตนักการศึกษา นักวิจัย และนักพัฒนา ที่มีความรอบรู้เชิงสหวิทยาการ มีคุณธรรมและจิตสำนึกในการพัฒนามนุษย์และชุมชนตามแนวทางที่ยั่งยืน

2. สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการทรัพยากรมนุษย์และชุมชนซึ่งเชื่อมต่อภูมิปัญญาสากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนในภูมิภาคตะวันตก

  • ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

    Department of Human and Community Resource Development : HCRD

  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
  • โทรศัพท์ : 034-351898 ต่อ 3570-4 | โทรสาร 034-351403
  • E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.