ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม

LINK

Facebookicon
WEBMAIL
E-OFFICE
Hcrdfarmicon
Hcrdclubincon
Alumniicon
งานวิจัยและบริการวิชาการ

วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ (Journal of Education and Human Development Sciences: JEHDS)

  • ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

    Department of Human and Community Resource Development : HCRD

  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
  • โทรศัพท์ : 034-351898 ต่อ 3570-4 | โทรสาร 034-351403
  • E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.